اس ام اس های مرتبط با کلمه تهمت

توجیه المسائل بعضی ها
غیبت … تو روشم میگم !
تهمت … همه میگن !
دروغ … مصلحتی !
رشوه … شیرینی !
ظلم … حقشه !
مال حرام … پیش سه هزار میلیارد چیزی نیست !
ربا … همه میخورن !
نگاه به نامحرم … یه نگاه حلاله !
مجلس حرام … یه شب که صد شب نمیشه !

تمام مزرعه را مترسک ها خوردند ، بیچاره کلاغ ها که زیر بار تهمت سیاه شدند !

1 1 46

هرکه فرهاد شود در ره عشق
همه کس در نظرش شیرین است !
تهمت کفر به عاشق نزنید
عاشقی پاک ترین آیین است !

1 0 33
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

تهمت مثل زغال است ، اگر سوزاند سیاه می کند

2 5 51