خدایا …
آدم آفریدی یا تخم مرغ ؟
چرا همه تو زرد از آب در میان ؟

3 11 78

گفته بودی عاشقی اما دلم
خنده کرد و این دروغت را شمرد
خاطراتت را سر شب راس ۹
شهرداری آمد و برداشت برد

0 0 18

فکرم را پر کرده …
فکر اینکه چگونه به تو فکر نکنم

1 0 14

من به زندان دلت
شوقِ اسارت دارم
جرمم این است
به دستان تو عادت دارم

0 0 13

کنارت که هستم
عمیق تر نفس می کشم …
هوای با هم بودنمان را
می بلعم
و مبتلا تر می شوم
کنارم بمان
اگر می خواهی زنده بمانم
تو هنوز
با تمامِ نبودنت
تمامِ بودنِ منی

1 0 16

قصه ی من و تو
قصه ی آسمان و زمین است
هیچ وقت به هم نمی رسیم
مگر قیامتی به پا شود

0 0 7

اگر کسی را دیدی که در لبخندت ، غمت را دید
در سکوتت ، حرف هایت را شنید
و در خشمت ، محبتت را فهمید
بدان او بهترین دوستت است

0 0 17

عزیز دلم
می خواهم عشق بماند
و
لبخندی که هدیه لبهای توست
می خواهم من باشم و تو باشی
و
یک زندگی
سرشار از انعکاس ما
می خواهم عاشقت باشم

1 0 10

قرصم دادند تا بخوابم و فراموشت کنم
خوردم ، خوابیدم ، خوابت را دیدم

0 0 15

یک خلوت مقدس …
تو باشی و یک بغل شعر و نبض صدات
تو باشی و من مست از بوسه هات

1 0 12

آدمی که دل کندن بلد نیست
باید جون کندن یاد بگیره

1 0 26

هنوز منتظرم
که آمدنت مثل رفتنت باشد
بی خبر …

0 0 14

خدایا
نفسم را بگیر
همنفسم را نه !

1 0 25

دوستت دارم را
نه آنقدر زود بگو
که هنوز دوستت نداشته باشد
نه آنقدر دیر
که دیگری را جای تو دوست داشته باشد

0 0 29

می مونم کنارت
درست مثل سایه ات
از امروز تا هر روز
تا اون بی نهایت

1 0 15

می شود
در همین لحظه از راه برسی
و جوری مرا در آغوش بگیری
که حتی عقربه ها هم
جرات نکنند از این لحظه
عبور کنند ؟

1 0 17

زیباست …
وقتی بدانی دوستت دارم ها را به کسی دیگر می گوید
و تو فقط بی صدا آرام کنج اتاقت به بی تفاوتی اش تلخ لبخند بزنی

0 1 15

به من نگو گلم
من از سرنوشت گلبرگهای خشک شده ی لای دفترت می ترسم

0 0 22

نمی دانم محبت را
بر چه کاغذی بنویسم که هرگز پاره نشود
بر چه گلی بنویسم که هرگز پرپر نشود
بر چه دیواری بنویسم که هرگز پاک نشود
بر چه آبی بنویسم که هرگز گل آلود نشود
بر چه قلبی بنویسم که هرگز سنگ نشود

0 0 7

دیگر خودت نیستی …
چشمهایت
دستهایت
بوسه هایت
همه و همه غرق در معشوق می شوند
عاشق که باشی
هیچ فرمولی تو را حل نمی کند
با هیچ منطقی درک نمی شوی
عاشق که باشی …
کار تمام است

1 2 16

احساس را فلک نکنیم
این طفل معصوم
چه میداند منطق چیست !

0 0 13